TYKY-toiminta

TYKY-toiminta tähtää terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen työuran kaikissa vaiheissa. TYKY on lyhennys sanoista työkykyä ylläpitävä toiminta ja sillä tarkoitetaan on toimintaa, jolla työnantajat ja työntekijät yhdessä edistävät ja tukevat jokaisen työ- ja toimintakykyä.

Miksi TYKY-toiminta?

Henkilöstö on nykyään yrityksen ja organisaation tärkein voimavara, koska viime kädessä sen työpanoksella varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Henkilöstö myös luo ja rakentaa brändiä, asiakassuhteita ja prosesseja. Parhaimmillaan hyvinvoiva henkilöstö on tyytyväinen ja motivoitunut, mikä näkyy tuottavana ja luovana työpanoksena.

Työtaitojen kohentamiseksi lohkaistu aika työpaikalla tulisi nähdä (liike)toiminnan hyvinvoinnin eteen työskentelynä. Suunnitelmallisesti toteutettu osaamisen kehittäminen hyödyntää paitsi yksittäistä työntekijää myös koko työyhteisöä ja työnantajaa. TYKY-toiminta ei ole kouluttautumista, mutta kouluttautuminen on toki yksi keino edistää työhyvinvointia ja kehittää työ- sekä työyhteisötaitoja.

Miten TYKY-toiminta vaikuttaa?

TYKY-toiminnassa on tärkeä ymmärtää, että työkyky on laaja ja moniulotteinen asia. Yksinkertaisimmillaan työkyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja toimintakyvystä. Ammatillisen osaamisen merkitys työkykyyn vaikuttavana tekijänä on viime vuosina korostunut, koska uusia työkykyvaatimuksia ja osaamisen alueita syntyy jatkuvasti kaikilla toimialoilla. Meidän omat asenteemme työntekoon vaikuttavat merkittävästi työkykyyn. Mielekkääksi ja sopivan haasteelliseksi koettu työ vahvistaa työkykyä. Sen sijaan jos työ on pakollinen osa elämää eikä vastaa omia odotuksia, työkyky heikkenee. (1)

Monesti yritysten TYKY-toiminta keskittyy erilaisten virkistyspäivien järjestämiseen. Silloinkin siihen suhtaudutaan ylimääräisenä velvoitteena – lähes pakollisena pahana – ja se työnnetään sihteerien ja assistenttien ”päänsäryksi”. TYKY-toiminta pitäisi nähdä strategisesti merkittävänä ja esimiesten pitäisi olla kiinnostuneita siitä: TYKY-toiminta vaikuttaa suoraan toiminnan jatkuvuuteen.

Hyvä TYKY-toiminta keskittyy useisiin työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen vaikuttaviin tekijöihin – erityisesti hieman haasteellisempien asioiden käsittelyyn, joihin on harvoin aikaa paneutua normaalissa työarjessa. Yhteiset teatteriesitykset ja ravintolaillat voivat lisätä yhteisöllisyyttä, mutta työyhteisöjen ongelmia ne eivät poista.

Työkyvyn ylläpitäminen tulisi nähdä laajempana ja jatkuvana, työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävänä toimintana. Sitä ei tapahdu vain kerran vuodessa TYKY-päivässä, vaan joka päivä arkisissa kohtaamisissa. Sen tärkeyden tulisi näkyä yrityskulttuurissa sekä valinnoissa, toiminnassa ja prosesseissa – eli luonnollisena osana normaalia työtämme. Toki sen lisänä henkilöstön motivaatiota kohottavat hankkeet ovat hyvä tapa aktivoida työkykyä.

Kun TYKY-toiminta on pitkäjänteistä ja ammattitaitoista, se auttaa ylläpitämään ja kehittämään työkykyä. Se on yksi olennainen keino, jolla voidaan lisätä työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja vaikuttaa myönteisesti työyhteisön toimivuuteen. TYKY-toiminta ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä ja siten parantaa pitkällä tähtäimellä yritysten kannattavuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Kuka vastaa TYKY-toiminnasta?

TYKY-toiminta on yhteistyötä työnantajien, työntekijöiden ja työpaikan yhteistyöelinten välillä. Usein myös työterveyshuolto on mukana käynnistämässä ja tukemassa TYKY-toimintaa. Vastuu siitä kuuluu kaikille seuraaville ryhmille:

  • työnantajalle, esimiehille,
  • työpaikan yhteistyöelimille ja henkilöstöryhmille
  • yksittäisille työntekijöille

TYKY-toimintaan voidaan perustaa erillinen ryhmä, jossa kaikki vastuulliset tahot ovat edustettuina. Suurissa organisaatioissa ryhmään voi kuulua yritysjohdon, henkilöstöhallinnon, esimiesten, henkilöstöryhmien, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation edustajia. Ulkoisia yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi kuntoutusjärjestelmä, työeläkelaitokset, työsuojeluhallinto, työmarkkinajärjestöt sekä terveys-, liikunta- ja koulutuspalvelujen tuottajat. (2)

Työkyvyn ja terveyden edistäminen on vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, joka ylittää lakisääteiset vaatimukset.

TYKY-toiminnan toteuttamiseen on varattava riittävät resurssit. TYKY-toiminta lähtee työpaikan tarpeista ja se pohjautuu yhteistyöhön ja kohdistuu kaikkiin työntekijöihin. Johdon ja henkilöstön aito sitoutuminen ja osallistuminen ovat sen onnistumisen kannalta elintärkeää. Onnistumisen kannalta olennaista on myös TYKY-toiminnan jatkuvuus, tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus.

On myös tärkeää, että TYKY-toiminta on sisällytetty kirjallisesti työpaikan toimintajärjestelmiin. TYKY-toimintaa on seurattava, arvioitava ja tarkistettava järjestelmällisesti ja jatkuvasti. (1)

Työhyvinvoinnin prosessi

Työhyvinvoinnin prosessi

(1) Työterveyslaitos TTL

(2) Työturvallisuuskeskus TTK