TYHY-toiminta

TYKY-toiminnan rinnalla on viime vuosina yleistynyt termi TYHY-toiminta, eli työhyvinvointia edistävä toiminta. Työkyvyn ylläpitäminen on vain yksi näkökulma työhyvinvoinnissa. Siinä missä TYKY-toiminta saatetaan mieltää vain kerran tai kaksi vuodessa järjestettäväksi TYKY-päiväksi, TYHY-toiminta on läsnä joka päivä arkisissa kohtaamisissa.

Todellisuus taitaa kuitenkin monessa yrityksessä olla toisenlainen: arjen kiireistä selviäminen täyttää päivät niin, että TYHY muistuu mieleen vain, koska se lukee johtamisen vuosikellossa syksyn tai kevään kohdalla ja muulloin se unohdetaan. TYHY-toiminnan merkityksen tulisi näkyä päätöksissä, joita yrityksissä tehdään, yrityskulttuurissa sekä valinnoissa, toiminnassa ja prosesseissa – eli luonnollisena osana normaalia työtämme. Joissakin organisaatioissa myös muutoksen johtaminen luetaan kuuluvan osaksi TYHY-toimintaa. Jatkuvan työn ohella TYKY- tai TYHY-päivät ovat yksi tärkeä lisäosa, jolla voidaan kohottaa henkilöstön motivaatiota ja aktivoida työkykyä tempausluonteisesti.

Kuka vastaa TYHY-toiminnasta?

Työhyvinvoinnin edistäminen on pitkäjänteistä toimintaa. TYHY-toiminta mielletään usein henkilöstötoiminnon tehtäväksi. TYHY kuuluu kuitenkin koko organisaatiolle yhdessä. Siihen osallistuvat työnantaja, työntekijä, työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio, mikäli sellainen työpaikalta löytyy. Lähiesimiehen rooli on kaikkein näkyvin TYHY-toiminnassa. Hän voi joko mahdollistaa tai estää työhyvinvointia. Henkilöstötoiminnon roolina on tukea esimiehiä TYHY-toiminnassa monipuolisilla keinoilla. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi toimintaan liittyvien roolien ja vastuiden selkeyttäminen, työhyvinvoinnin johtamismallin laatiminen, kouluttaminen, tutkimukset tai vaikkapa lyhyet tiedotukset hyödynnettävissä olevista mahdollisuuksista.

Onnistunut TYHY-toiminta lisää työhyvinvointia

TYHY-toiminta tulisi rakentaa sellaiseksi, että se kehittää monipuolisesti kaikkia työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Työ ja työolot, työyhteisö ja organisaatio sekä esimiestyö ja johtaminen ovat keskeinen osa työhyvinvointia ja niitä kaikkia TYHY-toiminta voi kehittää.

Työ ja työolot, työyhteisö ja organisaatio sekä esimiestyö ja johtaminen ovat keskeinen osa työhyvinvointia ja niitä kaikkia TYHY-toiminta voi kehittää.

Työhyvinvointi muodostuu:

  • mielekkäästä ja sopivasti haasteellisesta työstä, jossa on mahdollisuus kokea onnistumisia ja saada arvostusta,
  • vaikutusmahdollisuudesta omaan työhön ja työyhteisöön,
  • selkeästä tehtäväkuvasta, vastuualueesta ja tavoitteista, jotka antavat näkemyksen kokonaisuudesta,
  • mahdollisuudesta saada ja antaa palautetta sekä oppia virheistä,
  • hyvästä ja turvallisesta ilmapiiristä sekä vuorovaikutussuhteista, jotka edistävät tiedon kulkua ja jakamista,
  • arvostavasta ja huomioonottavasta esimiestyöstä ja johtamisesta,
  • yksilön jaksamisesta, joka on perusta luovuudelle ja uuden oppimiselle.

Tästä näkökulmasta lienee helpompaa ymmärtää, miksi TYHY-toiminta on laajempi käsite kuin virkistys- tai TYKY-päivä. TYHY-toiminnassa on oma roolinsa HR-toiminnolla, johdolla, lähiesimiehellä sekä työntekijällä itsellään.